Polityka prywatności

LEDATEL sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Nowym Koniku przywiązuje szczególną wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz wykorzystywania ciasteczek, czyli tzw. cookies. Zależy nam, aby każdy kto odwiedza nasze strony internetowe wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy wszystkich odwiedzających do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu WWW, funkcjonującego pod adresem url: www.ledatel.pl oraz https://reklamacje.ledatel.pl (dalej łącznie zwane „Serwisem”).

Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) jest: Ledatel sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Nowym Koniku, ul. Terespolska 144, 05-074 Nowy Konik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;   KRS pod numerem KRS: 291642, NIP: 952-203-38-13, REGON: 141177150 („Administrator“ lub „LEDATEL“). Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystanie Twoich dancyh w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: odo@ledatel.pl. Pod tym adresem możesz uzyskać pomoc oraz informacje we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz działalnością LEDATEL zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie w zakładce „Kontakt”.

LEDATEL jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do Twoich danych osobowych podanych dobrowolnie w Serwisie poprzez funkcjonujące formularze, a także danych osobowych gromadzonych automatycznie przez Serwis w trakcie jego używania.

2. Zakres przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób (gromadząc następujące dane i przetwarzając je na następujących podstawach prawnych):

poprzez korzystanie z Serwisu – ELLT ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których osoby odwiedzające przeglądają treści informacyjne Serwisu oraz danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http), a także informacji o używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej oraz daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci administrowania i obsługi Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na podstawie gromadzonych danych mogą być generowane statystyki pomocne w administrowaniu Serwisem. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis;

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora – LEDATEL gromadzi również dane, które zdecydujesz się nam przekazać poprzez formularz kontaktowy (imię, adres e-mail, inne dane podane w treści wiadomości) lub formularz reklamacyjny (imię i nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane w zgłoszeniu) lub formularz rejestracyjny w razie rejestracji konta w celu złożenia reklamacji (imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, data i godzina rejestracji). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ta może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

poprzez złożenie zamówienia – LEDATEL gromadzi dane otrzymane w związku ze złożonym zamówieniem (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres do dostawy, nazwa firmy, numer NIP, REGON, dane dot. płatności – numer rachunku bankowego, informacje o przedmiocie zamówienia/zamówień). Podstawa prawną przetwarzania tych danych jest zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na LEDATEL, w tym obowiązków wynikających z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Serwis przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w następujących celach:

administrowanie i obsługa Serwisu – w przypadku danych gromadzonych poprzez samo korzystanie z Serwisu oraz danych gromadzonych poprzez wykorzystanie plików cookie;

obsługa zapytań przez formularz – w przypadku danych gromadzonych poprzez formularz kontaktowy;

obsługa zgłoszeń reklamacyjnych – w przypadku danych gromadzonych poprzez formularz reklamacyjny;

założenie i obsługa konta w Serwisie w celu złożenia i monitorowania reklamacji – w przypadku danych gromadzonych poprzez formularz rejestracyjny;

realizacja zamówionych produktów i usług oraz prowadzenie księgowości, wystawianie i przechowywanie faktur – w przypadku danych osobowych przekazanych wraz ze złożeniem zamówienia;

prezentacja oferty lub informacji – w przypadku danych osobowych kontaktowych przekazanych nam z prośbą o przesłanie oferty lub informacji, bądź danych osobowych naszych klientów.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi współcześnie standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

W celu ochrony danych Administrator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: OVH. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przekazywane wskazanemu podmiotowi, który przetwarza dane w imieniu LEDATEL, świadcząc usługi hostingowe.

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji powierzonych im przez Administratora zadań;

podmioty przetwarzające dane w imieniu LEDATEL, uczestniczące w wykonywaniu czynności przetwarzania, tj. podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne i udostępniające nam narzędzia informatyczne, podmioty świadczące nam usługi hostingowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe i rachunkowe;

podmioty przetwarzające dane we własnym imieniu, tj. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, banki lub instytucje płatnicze.

Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności, gromadzonych poprzez formularze umieszczone w Serwisie, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest niezbędne w celu odpowiednio: udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie/dalsze zapytanie (w przypadku formularza kontaktowego), w celu złożenia i rozpatrzenia reklamacji (w przypadku formularza reklamacji) oraz w celu rejestracji w Serwisie (w przypadku formularza rejestracji). W przypadku danych osobowych przekazywanych w celu złożenia i realizacji zamówienia podanie tych danych osobowych jest wymogiem umownym (jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy).

W celu lepszego oferowania Ci usług i produktów, a także w celu dostosowania oferty do Twoich indywidualnych potrzeb wykorzystujemy narzędzia profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jej zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji. Jednakże na podstawie Twoich danych osobowych LEDATEL nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, które wywoływałyby skutki prawne lub w inny sposób istotnie by na Ciebie wpływały.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe zgromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do administrowania i obsługi Strony. W przypadku dokonania zamówienia dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji zamówienia, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa (np. prawa podatkowego) oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (w zależności do tego, który z okresów jest dłuższy), tj. standardowo przez maksymalny okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zamówienia. W przypadku danych osobowych gromadzonych poprzez formularz reklamacyjny będą one przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku danych osobowych podanych w trakcie rejestracji w Serwisie, dane te będą przechowywane do czasu usunięcia konta. W przypadku danych osobowych gromadzonych przez formularz kontaktowy dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie. Następnie ich przetwarzanie zostanie ograniczone do ich przechowywania w ramach archiwizacji korespondencji mailowej. Dane te będą przechowywane do czasu skutecznego zgłoszenia żądania ich usunięcia.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących (tj. udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych oraz otrzymania kopii danych), ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (tj. wstrzymania operacji na danych), oraz przenoszenia danych do innego administratora lub udostępnienia Ci danych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu produktów i usług własnych lub w innych prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez LedaTel, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji w Serwisie itp. (zob. pkt 2.2 niniejszej Polityki prywatności). Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu w Serwisie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu.

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Android

Safari (iOS)

Windows Phone