Tytuł projektu: Promocja firmy Ledatel na rynkach zagranicznych

Nr projektu: 092/WPG/2/G/2020

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5: Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3: Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Opis i cele projektu:

Projekt ma na celu umocnienie pozycji przedsiębiorstwa wśród konkurencji oraz pokazanie się jako silna marka na rynkach zagranicznych, poprzez uczestnictwo w targach, konferencjach i eventach międzynarodowych. Udział w wydarzeniach targowych pozwoli na:
– zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa, również̇ poza granicami kraju, 

– lepsze dostosowanie oferowanych produktów do wymogów rynkowych,
– zapoznanie potencjalnych klientów i poznanie ich potrzeb i opinii, dzięki bezpośredniej interakcji,
– pozyskanie wykwalifikowanej kadry oraz ekspertów z branży,
– nawiązanie współpracy z kontrahentami, networking,
– wymianę̨ doświadczeń́ z osobami z branży oraz klientami,
– poznanie oferty firm konkurencyjnych,
– obserwacja najnowszych trendów i rozwiązań́,
– reklama i marketing, poprzez większą rozpoznawalność́ marki,
– udział w seminariach i warsztatach.